کابوس اتمی در جهان گزارشی از محسن ایزدی، افغانستان اینترنشنال