افغانستان اینترنشنال نشرات پشتو را آغاز می‌کند - نویده خوشبو، جزئیات می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۰۸