براء الشنطي، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در فلسطین، گزارش می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۷