طالبان با حمله به خانه محمد مرادی در غور، او را با سه نفر از اعضای خانواده‌اش کشتند