سوء‌استفاده طالبان از کمک‌های بشری گفت‌وگو با نور احمد خالدی، کارشناس امور سیاسی

سوء‌استفاده طالبان از کمک‌های بشری گفت‌وگو با نور احمد خالدی، کارشناس امور سیاسی و اقتصادی

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۴