کانادا از تحقیقات دادگاه بین‌المللی کیفری در مورد آزار و اذیت جنسیتی زنان افغان حمایت کرد

کانادا از تحقیقات دادگاه بین‌المللی کیفری در مورد آزار و اذیت جنسیتی زنان افغان حمایت کرد. گفت‌وگو با معصومه خاوری وزیر پیشین کابینه

جمعه ۱۴۰۳/۰۳/۲۵