روز حفاظت از میراث‌ فرهنگی افغانستان-گزارشی از رضا محمدی، افغانستان اینترنشنال

روز حفاظت از میراث‌ فرهنگی افغانستان گزارشی از رضا محمدی، افغانستان اینترنشنال

جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۱۱