پیروی طالبان از مدارس پاکستان - اسما سرگند، گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۷