کابینه اردوغان جزئيات بیشتر از نرگس هورخش، افغانستان اینترنشنال

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۱۴