مجمع عمومی سازمان ملل- گفته‌های لیز تراس، نخست وزیر بریتانیا