تبدیل شدن افغانستان به پایگاه‌های امن تروریستی-گفت‌وگو با حضرت وهریز