نگرانی امریکا از حضور القاعده در افغانستان-گفت‌وگو با مرزا محمد یارمند