درخواست همکاری چین از ایران - صدف امیری، از واشنگتن گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۰۶