مرگ نزدیک به هشتاد پناهجو در افریقای جنوبی - رضا محمدی، گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۳