افزایش جبهه‌های نظامی ضد طالبان گزارشی از پویا هاشمی، افغانستان اینترنشنال