نگرانی‌های امریکا از مانورهای نظامی چین در اطراف تایوان-مرضیه حسینی گزارش می‌دهد

نگرانی‌های امریکا از مانورهای نظامی چین در اطراف تایوان مرضیه حسینی از واشنگتن گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۶