چهارمین دور نشست ویانا برای افغانستان دموکراتیک

لحن آشتی‌آمیز چهارمین دور نشست ویانا برای افغانستان دموکراتیک مرتضی رضایی، گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۴