طالبان اعتراض مردم بدخشان در ارگو را سرکوب کرده است - گزارشی از میر عبدالله میری

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۲۴