برخورد عمدی با سیارک دیمورقوس گزارشی از همایون خیری، افغانستان اینترنشنال

برخورد عمدی با سیارک دیمورقوس گزارشی از همایون خیری، افغانستان اینترنشنال

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۰