موضع‌گیری طالبان درباره تعیین نماینده ویژه سازمان ملل - تاج‌الدین سروش جزییات می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۶