کمک تسلیحاتی کوریای شمالی به روسیه-توماج طاهباز گزارش می‌دهد

کمک تسلیحاتی کوریای شمالی به روسیه توماج طاهباز، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۱۵