دولت بریتانیا اولین گروه پناهجویان را به شناور منتقل کرد- گزارشی از پیام دریابی

دولت بریتانیا اولین گروه پناهجویان را به شناور منتقل کرد- گزارشی از پیام دریابی

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۹