شدت گرفتن جنگ اسرائیل و حماس-اشکان صفایی جزئیات می‌دهد

شدت گرفتن جنگ اسرائیل و حماس اشکان صفایی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در جنوب اسرا‍ئيل جزئیات می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱