بحران کمبود غذا در نوار غزه-اشکان صفایی از حیفا گزارش می‌دهد

بحران کمبود غذا در نوار غزه اشکان صفایی از حیفا گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۰