هشدار از وقوع جنگ نیابتی در افغانستان

هشدار از وقوع جنگ نیابتی در افغانستان گفت‌وگو با نصیر احمد تره‌کی، کارشناس مطالعات دفاعی و راهبردی

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۲