روایت پولیس زن از تجاوز گروهی طالبان-گزارشی از مرجان جاوید، افغانستان اینترنشنال

روایت پولیس زن از تجاوز گروهی طالبان-گزارشی از مرجان جاوید، افغانستان اینترنشنال

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۱۳