هشدار از پیامدهای مخرب تغییرات اقلیمی در افغانستان

هشدار از پیامدهای مخرب تغییرات اقلیمی در افغانستان گفت‌وگو با سجاد احمد حمیدی، استاد دانشگاه و متخصص آب و محیط زیست

شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۲