عدم پرداخت معاشات استادان دارالمعلمین در افغانستان - گفت‌وگو با حضرت وهریز

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲