گزارش بانک جهانی در مورد اقتصاد افغانستان - مرضیه حسینی، گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴