شصتمین سالگرد بیانیه تاریخی لوترکینگ - صمصامه سیرت، گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۵