بازماندگان حمله به کاج- گزارشی از یونس انتظار، افغانستان اینترنشنال