زمین‌لرزه مرگبار در جنوب شرق افغانستان گفت‌وگو با حسین اعتمادی، پژوهشگر مطالعات طبیعت و محیط زیست