ششمین روز زلزله هرات گفت‌وگو با شمس‌الحق سلیم، مسئول اتحادیه طبی اسلامی افغانستان

ششمین روز زلزله هراتگفت‌وگو با شمس‌الحق سلیم، مسئول اتحادیه طبی اسلامی افغانستان

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۰