تقاضای کمک به گرسنگان افغانستان - گزارشی از نصیر بهزاد، افغانستان اینترنشنال

جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۲۲