شرط سنگین برای مذاکره با طالبان پاکستانی گفت‌وگو با ولی فروزان، کارشناس

شرط سنگین برای مذاکره با طالبان پاکستانی گفت‌وگو با ولی فروزان، کارشناس

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۱۵