دیدگاه احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی درباره اپارتاید جنسیتی و نسل‌کشی درافغانستان

جمعه ۱۴۰۲/۰۷/۱۴