نصاب آموزش طالبان و ترویج افراط‌گرایی-گزارشی از صمصامه سیرت:

نصاب آموزش طالبان و ترویج افراط‌گرایی گزارشی از صمصامه سیرت:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۳