نگرانی تاجیکستان از اوضاع افغانستان-شهناز کاملزاده گزارش می‌دهد

نگرانی تاجیکستان از اوضاع افغانستان شهناز کاملزاده، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه جزئيات می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۹