نگرانی روسیه از وضعیت افغانستان گفت‌وگو با رجب صفروف، رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر

نگرانی روسیه از وضعیت افغانستانگفت‌وگو با رجب صفروف، رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۸