پیگرد و دستگیری نخبگان افغان- گزارشی از نقیب بیان، افغانستان اینترنشنال