مسدود شدن مسیر چندین شاهراه و ولسوالی‌ها - امان فرهنگ، جزییات می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۲