عضو ستره محکمه طالبان: "امروز جهاد بر مردم افغانستان علیه کشور دیگری مطلقا روا نیست."

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۹