پیشبینی رکود اقتصادی افغانستان گفت‌وگو با سید مسعود، استاد دانشکده اقتصاد

پیشبینی رکود اقتصادی افغانستان گفت‌وگو با سید مسعود، استاد دانشکده اقتصاد

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۳