تضرع طالبان در برابر جهان گفت‌وگو با امین‌الله حبیبی و توفیق تماس