امریکا: طالبان تنها بازیگران در آینده افغانستان نیستند. - مرضیه حسینی، گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۲