اعتراضات سازماندهی شده طالبان گفت‌وگو با نجیب الله جامع، فعال سیاسی