رد وجود تبعیض در نظام طالبان گفت‌وگو با داوود قیومی، پژوهشگر