بحث روز: افغانستان آزاد و افغانستان طالبان

بحث روز: افغانستان آزاد و افغانستان طالبان گفت‌وگو با شاه گل رضایی، عضو پیشین پارلمان، مسلم شیرزاد، فعال سیاسی و هاشم دانش، فعال سیاسی

جمعه ۱۴۰۳/۰۴/۰۱