شکایت یک دیپلومات ایرانی از طالبان قندهار

شکایت یک دیپلومات ایرانی از طالبان در قندهار نصیر بهزاد، در مورد این خبر جزئیات می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۸