شانزدهمین مرکز خیریه بنیاد داکتر عثمان-گزارشی از رضا محمدی، افغانستان اینترنشنال

شانزدهمین مرکز خیریه بنیاد داکتر عثمان گزارشی از رضا محمدی، افغانستان اینترنشنال

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۲